National Panchayat Parliament

111111.jpg
speaker.jpg
rahul.jpg
Nitin Gadkari.jfif
Anna Hazare.jpg
P. Sainath.png

Pramod Sawant 

Rajesh Patnekar

Rahul V. Karad

Nitin Gadkari

Anna Hazare

P. Sainath

Aamir Khan.png
Anand Mahindra.jpg
Bhakti Sharma.jpg
Sharad Pawar.jpeg
Raju Shetti.webp
Subhash Palekar.webp

Aamir Khan

Anand Mahindra

Bhakti Sharma

Sharad Pawar

Raju Shetti

Subhash Palekar

Sudhir Mungantiwar-1.jpeg

Sudhir Mungantiwar

Chhavi Rajawat.jpg
Dan Alluf.jpg

Chhavi Rajawat

Dan Alluf

Devinder Sharma.jfif
Gajendra Singh Shekhawat.jfif
Girish G. Sohani.jpg

Devinder Sharma

Gajendra Singh Shekhawat

Girish G. Sohani

*List of the above names are indicative and their conrmation is awaited.

111111.jpg
speaker.jpg
rahul.jpg
Hukmdev Narayan Yadav.jfif
Kailash Choudhary.jfif
krishan bir chaudhary.jpg

Pramod Sawant 

Rajesh Patnekar

Rahul V. Karad

Hukmdev Narayan Yadav

Kailash Choudhary

Krishan Bir Chaudhary

Manoj Sinha.jpeg
Narendra Jadhav.jfif
Narendra Singh Tomar.jfif
Nisaba Godrej.jpg
P. P. Chaudhary.jfif
Shobha Karandlaje.jpg

Manoj Sinha

Narendra Jadhav

Narendra Singh Tomar

Nisaba Godrej

P. P. Chaudhary

Shobha Karandlaje

*List of the above names are indicative and their conrmation is awaited.

Raghunath A. Mashelkar.jpg
Popatrao Pawar.jpg
Chhavi Rajawat.jpg
Arati Dev.jfif
Katar Singh.jfif
Pirojsha Adi Godrej.jfif

Raghunath A. Mashelkar

Popatrao Pawar

Chhavi Rajawat

Arati Dev

Katar Singh

Pirojsha Adi Godrej

Mauvin Godinho.jpg

Mauvin Godinho

Madhura Swaminathan.jpg

Madhura Swaminathan

*List of the above names are indicative and their conrmation is awaited.